Na ovim se stranicama nalaze informacije o aktualnim natječajima na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu uz primjere odgovarajuće dokumentacije.

Tehničko veleučilište u Zagrebu objavljuje novi natječaj u trajanju od 25. 10. do 24. 11. 2017. Informacije o natječaju možete pronaći u Word dokumentu.

 

 

1. Nastavna zvanja i radna mjesta

a) jedan izvršitelj/ica za nastavno zvanje i radno mjesto od predavača do profesora visoke škole, za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika – ugovor o radu na određeno vrijeme

 

b) jedan izvršitelj/ica za nastavno zvanje i radno mjesto od predavača do višeg predavača, za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika

 

c) jedan izvršitelj/ica za nastavno zvanje i radno mjesto višeg predavača, za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika

 

d) jedan izvršitelj/ica za nastavno zvanje i radno mjesto predavača, za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika

 

e) jedan izvršitelj/ica za nastavno zvanje i radno mjesto predavača, za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (za kolegij „Uređaji i sustavi upravljanja“)

 

f) jedan izvršitelj/ica za nastavno zvanje i radno mjesto predavača, za područje tehničkih znanosti, polje građevinarstvo (iz područja tehničke mehanike i proračuna konstrukcija)

 

g) jedan izvršitelj/ica za nastavno zvanje i radno mjesto predavača, za umjetničko područje, polje dizajn

 

Prednost imaju kandidati koji imaju:

iskustvo u nastavi, iskustvo u osmišljavanju nastavnog plana, znanje grafičke pripreme dokumenata i vrijednosnica i rada s odgovarajućim instrumentima, vladanje alatima iz Adobe programskog paketa, iskustvo rada u Mac OS-u, dobro poznavanje engleskog jezika i njemačkog jezika

 

h) jedan izvršitelj/ica za nastavno zvanje i radno mjesto višeg predavača, za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti

 

Prednost imaju kandidati koji imaju iskustva u nastavnoj djelatnosti; potrebno je poznavanje programskih jezika i alata u teorijskom i praktičnom djelu: jezik za označavanje HTML 5, jezik za oblikovanje CSS 3, baze podataka (MySQL), jezik za rad sa bazama podataka SQL, jezik za komunikaciju sa serverskom stranom, skriptni jezik PHP, jezik za označavanje XML i Json

2. Naslovna nastavna zvanja

a) jedan izvršitelj/ica za naslovno nastavno zvanje predavača, za područje tehničke znanosti, polje elektrotehnika (za grupu predmeta „Električni strojevi“)

 

b) jedan izvršitelj/ica za naslovno nastavno zvanje predavača, za područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti

Prednost: Poželjno iskustvo u radu na području istraživanja materijala

 

c) jedan izvršitelj/ica za naslovno nastavno zvanje predavača, za područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti (za rad na Specijalističkom studiju Informatike, na kolegijima „Primijenjena statistika“ i „Standardizacija primjene GIS sustava e-uprave“)

Prednost: dobro poznavanje programskog jezika R za statističke analize, praktična primijenjena znanja iz statističke analize podataka te dobro poznavanje GIS aplikacija u primjeni

iskustvo u držanju nastave primjenom R programskog jezika

 

d) jedan izvršitelj/ica za naslovno nastavno zvanje predavača, za područje tehničkih znanosti, polje građevinarstvo

Prednost: područje tehnologije prometa i transporta

3. Suradnička zvanja i radna mjesta

a) jedan izvršitelj/ica za suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (za studij Digitalne forenzike) – ugovor o radu na određeno vrijeme

 

b) jedan izvršitelj/ica za suradničko zvanje i radno mjesto asistent, za područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti (za potrebe izvođenja vježbi iz mehatronike i robotike) – ugovor o radu na određeno vrijeme

 

c) jedan izvršitelj/ica za suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje građevinarstvo (za predmete iz Organizacije građenja) – ugovor o radu na određeno vrijeme

 

d) jedan izvršitelj/ica za suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (za grupu predmeta „Osnove elektrotehnike“ i „Elektronike“) – ugovor o radu na određeno vrijeme

4. Naslovna suradnička zvanja

a) jedan izvršitelj/ica za naslovno suradničko zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje građevinarstvo (područje prometnice)

 

b) jedan izvršitelj/ica za naslovno suradničko zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (za grupu predmeta „Inteligentni sustavi“)

 

c) jedan izvršitelj/ica za naslovno suradničko zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo

Prednost: imaju kandidati sa iskustvom u dizajnu, modeliranju i administraciji Microsoft SQL Server baza podataka; traži se i poznavanje objektno-orijentirane paradigme sa primjenom u programskom jeziku C++ te je poželjno i iskustvo u razvoju aplikacija korištenjem Embarcadero C++ Builder i Microsoft Visual Studio alata

 

d) jedan izvršitelj/ica za naslovno suradničko zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo

Prednost: imaju kandidati s iskustvom i dobrom poznavanje C# ASP.NET MVC, te tehnologija Web Forms, i Angular i programskih jezika C/C++, C# i Python

5. Stručna, administrativna i ostala radna mjesta

a) jedan izvršitelj/ica za izbor na radno mjesto III. vrste- laboranta za potrebe Elektrotehničkog odjela, na određeno vrijeme

 

 

 

Uvjeti za izbor pod točku 1., 2., 3. i 4.

Uvjeti za izbor pod toč. 1., 2., 3. i 4. natječaja nalaze se na web stranici Veleučilišta: www.tvz.hr,

(za toč. 1. i 2. primjenjuju se uvjeti za izbor u nastavna zvanja od 22.02.2012, N.N. 20/2012 NN 85/13, NN 4/15, a za toč. 3. i 4. čl. 54. Statuta TVZ-a).

 

Uz prijavu, svi pristupnici trebaju priložiti:

 • životopis s detaljnim podacima o nastavnom, stručnom i znanstvenom radu
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje
 • odluku o eventualnom prethodnom izboru u suradničko ili nastavno zvanje
 • popis radova i one radove koji su relevantni za izbor u zvanje
 • potvrdu o zastupljenosti radova iz Nacionalne Sveučilišne knjižnice (ukoliko imaju radove)
 • potvrde o održanim javnim predavanjima i održanoj nastavi, ako ih posjeduju
 • ovjerene preslike diploma (ili originali na uvid, na zahtjev povjerenstva)
 • potvrde poslodavaca o ostvarenom radnom stažu u struci
 • presliku domovnice

 

Izvješće o nastavnom, stručnom i znanstvenom radu, popis radova, radove i potvrde o održanim javnim predavanjima i održanoj nastavi obvezno se dostavljaju i na CD- u (u pdf. formatu isključivo, radovi u jednom pdf dokumentu ili u posebnoj mapi). Životopis i popis radova treba dostaviti i u elektroničkom obliku na adresu: natjecaji@tvz.hr, u skladu s uputama na Internet stranici www.tvz.hr

 

U prijavi obvezno treba naznačiti točku natječaja i naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi. U slučaju da se pristupnik prijavljuje na više točaka natječaja, potrebno je priložiti kompletnu dokumentaciju za svaku točku natječaja.

 

Prijave s dokumentacijom predaju se preporučenom poštom, u roku od 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8, s naznakom: ”Za natječaj”.

Uvjeti za izbor pod točku 5

Pristupnici pod toč. 5. trebaju priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice
 • ovjerene preslike diploma, odnosno potvrde o završenom školovanju (ili originale na uvid na zahtjev povjerenstava)
 • potvrde o poznavanju engleskog jezika te ostale potvrde/certifikate koji dokazuju tražene sposobnosti, ukoliko ih posjeduju
 • dokaz o ostvarenom radnom iskustvu i/ili stažu u traženoj struci
 • ostalu dokumentaciju koja dokazuje postojanje uvjeta iz natječaja

 

Hrvatski branitelji, djeca hrvatskih branitelja i ostali pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužni su dostaviti pisani dokaz nadležne institucije o svom statusu.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave, odnosno prijave bez originala ili ovjerenih preslika te bez traženih dokumenata i priloženih CD-a, neće se razmatrati.

 

Preslike traženih dokumenata ostaju u arhivi TVZ-a te se ne vraćaju pristupnicima.

 

U prijavi obvezno treba naznačiti točku natječaja i naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi. U slučaju da se pristupnik prijavljuje na više točaka natječaja, potrebno je priložiti kompletnu dokumentaciju za svaku točku natječaja.

 

Prijave s dokumentacijom predaju se preporučenom poštom, u roku od 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8, s naznakom: ”Za natječaj”.