Na ovim se stranicama nalaze informacije o aktualnim natječajima na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu uz primjere odgovarajuće dokumentacije.

Otvoren je natječaj za radna mjesta od 11.07. do 10.08.2018.

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Vrbik 8

raspisuje

NATJEČAJ

1. Nastavna zvanja i radna mjesta

a) jedan izvršitelj/ica za nastavno zvanje i radno mjesto predavača, za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo (ugovor o radu sklopit će se nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva)

 

Prednost imaju kandidati koji imaju: iskustvo u nastavi, CCNP ili ekvivalentan certifikat sa područja mrežnih tehnologija, napredno poznavanje Microsoft uredskih aplikacija – Word, Excel, SharePoint te posjeduju napredno znanje engleskog jezika

 

 

b) dva izvršitelja/ice za nastavno zvanje i radno mjesto višeg predavača, za područja prirodnih znanosti, polje matematika – za matematičke predmete (ugovor o radu sklopit će se nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva)

 

 

c) jedan izvršitelj/ica nastavno zvanje i radno mjesto predavača, za područje tehničkih znanosti, polje građevinarstvo (grupa predmeta Konstrukcije i Tehnička mehanika)

 

 

d) jedan izvršitelj/ica za nastavno zvanje i radno mjesto predavača, za područje tehničkih znanosti, polje građevinarstvo (prednost poznavanja kolegija Organizacije građenja)

 

 

e) jedan izvršitelj/ica za nastavno zvanje i radno mjesto predavača, za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika

 

 

f) jedan izvršitelj/ica za nastavno zvanje i radno mjesto od predavača do profesora visoke škole, za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika

 

 

g) jedan izvršitelj/ica za nastavno zvanje i radno mjesto profesora visoke škole, za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti

2. Naslovna nastavna zvanja

a) dva izvršitelja/ice za naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole u trajnom zvanju, za područje društvenih znanosti, polje ekonomija

 

 

b) jedan izvršitelj/ica za naslovno nastavno zvanje predavača, za područje tehničkih znanosti, polje geodezija (za potrebe studija Upravljanje i procjena vrijednosti nekretnina)

 

 

c) jedan izvršitelj/ica za naslovno nastavno zvanje predavača, za područje društvenih znanosti, polje ekonomija (za potrebe studija Upravljanje i procjena vrijednosti nekretnina)

 

 

d) jedan izvršitelj/ica za naslovno nastavno zvanje predavača, za područje tehničkih znanosti, polje građevinarstvo (za potrebe studija Upravljanje i procjena vrijednosti nekretnina)

3. Suradnička zvanja i radna mjesta

a) jedan izvršitelj/ica za suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje građevinarstvo (za predmete Zavoda za konstrukcije) – ugovor o radu na određeno vrijeme

 

 

b) jedan izvršitelj/ica za suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje građevinarstvo (za predmete Zavoda Hidrotehnike i Zaštite okoliša) – ugovor o radu na određeno vrijeme

 

 

c) jedan izvršitelj /ica za suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje prirodnih znanosti, polje biologija (za rad na Specijalističkom studiju, grupa predmeta Zaštita okoliša te na projektima iz istog područja) – ugovor o radu na određeno vrijeme

 

 

d) jedan izvršitelj/ica za suradničko zvanje i radno mjesto asistent, za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (za kolegije: Primjena osobnih računala u elektrotehnici, Tehničko dokumentiranje, ali i za ostale kolegije na Zavodu za zajedničke elektrotehničke predmete) – ugovor o radu na određeno vrijeme

4. Naslovna suradnička zvanja

a) jedan izvršitelj/ica za naslovno suradničko zvanje asistenta, za području tehničkih znanosti, polje računarstvo

 

Prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo te poznavanje rada u digitalno forenzičkim alatima (EnCase, Amped FIVE, Belcasoft, FTK, Cellebrite i sl.) te minimalno 3 godina iskustvo u radu na projektima edukacije iz područja digitalne forenzike

 

 

b) dva izvršitelja/ice za naslovno suradničko zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (radi potrebe izvođenja nastave iz kolegija Osnove elektrotehnike i Elektronički elementi i sklopovi)

 

 

c) jedan izvršitelj/ica za naslovno suradničko zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti (za kolegije: Materijali u elektrotehnici i Programirljivi logički kontroleri)

 

Uvjet: Završen diplomski studij elektrotehnike ili strojarstva

Prednost: rad u nastavi

5. Stručna, administrativna i ostala radna mjesta

a) jedan izvršitelj/ica za radno mjesto III. vrste – laboranta, na Elektrotehničkom odjelu (za Zavod za energetsku elektrotehniku) – ugovor o radu na određeno vrijeme

 

 

b) jedan izvršitelj/ica za radno mjesto III vrste – laboranta, za potrebe Elektrotehničkog odjela – ugovor o radu na određeno vrijeme

 

Uvjet: srednja stručna sprema – elektrotehničar

 

 

c) jedan izvršitelj/ica za radno mjesto II vrste – viši laboranta (za Katedru za zajedničke elektrotehničke predmete)

 

 

d) jedan izvršitelj/ica za radno mjesto voditelj odsjeka – položaj III. vrste (za rad u Studentskoj službi) – ugovor o radu na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta

 

Uvjet: završena srednja škola ekonomskog usmjerenja

 

 

e) jedan izvršitelj/ica za radno mjesto istraživača – suradnika – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – radno mjesto I vrste – ugovor o radu na određeno vrijeme trajanja projekta – 100% na teret projekta

 

Uvjet – VSS tehničkog smjera

 

Potrebna znanja i iskustva: poznavanje i praksa u radu sa specijalnim kompozitnim materijalima, znanje engleskog i/ili njemačkog jezika (razina B ili viša), vozački ispit B kategorije, radno iskustvo najmanje 3 godine

 

 

Pristupnici pod toč. 5. trebaju priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice
 • ovjerene preslike diploma, odnosno potvrde o završenom školovanju (ili originale na uvid na zahtjev povjerenstava)
 • potvrde o poznavanju engleskog jezika te ostale potvrde/certifikate koji dokazuju tražene sposobnosti, ukoliko ih posjeduju
 • dokaz o ostvarenom radnom iskustvu i/ili stažu u traženoj struci
 • ostalu dokumentaciju koja dokazuje postojanje uvjeta iz natječaja

 

Svi pristupnici koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima pod jednakim uvjetima, dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Pristupnici koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Nepravovremene i nepotpune prijave, odnosno prijave bez originala ili ovjerenih preslika te bez traženih dokumenata i priloženih CD-a, neće se razmatrati.

Preslike traženih dokumenata ostaju u arhivi TVZ-a te se ne vraćaju pristupnicima.

 

U prijavi obvezno treba naznačiti točku natječaja i naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi. U slučaju da se pristupnik prijavljuje na više točaka natječaja, potrebno je priložiti kompletnu dokumentaciju za svaku točku natječaja.

 

Prijave s dokumentacijom predaju se preporučenom poštom, u roku od 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8, s naznakom: ”Za natječaj”.

6. Poništenja i ispravci natječaja

Poništava se Natječaj objavljen 31. siječnja 2018. godine u Narodnim novinama, Večernjem listu, na Euraxess portalu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te web stranicama Veleučilišta, pod točkom 1g) za 2 izvršitelja za nastavno zvanje i radno mjesto od predavača do višeg predavača u području društvenih znanosti, polje ekonomija (prednosti imaju kandidati koji imaju iskustvo u radu na domaćim i inozemnim projektima te mogu izvoditi predavanja i vježbe na kolegijima iz polja Ekonomije na engleskom jeziku)

 

Uvjeti za izbor pod toč. 1., 2., 3. i 4. natječaja nalaze se na web stranici Veleučilišta: https://www.tvz.hr,

(za toč. 1. i 2. primjenjuju se uvjeti za izbor u nastavna zvanja od 22.02.2012, N.N. 20/2012 NN 85/13, NN 4/15, a za toč. 3. i 4. čl. 54. Statuta TVZ-a).

 

Uz prijavu, svi pristupnici trebaju priložiti:

 • životopis s detaljnim podacima o nastavnom, stručnom i znanstvenom radu
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje
 • odluku o eventualnom prethodnom izboru u suradničko ili nastavno zvanje
 • popis radova i one radove koji su relevantni za izbor u zvanje
 • potvrdu o zastupljenosti radova iz Nacionalne Sveučilišne knjižnice (ukoliko imaju radove)
 • potvrde o održanim javnim predavanjima i održanoj nastavi, ako ih posjeduju
 • ovjerene preslike diploma (ili originali na uvid, na zahtjev povjerenstva)
 • potvrde poslodavaca o ostvarenom radnom stažu u struci
 • presliku domovnice

 

Izvješće o nastavnom, stručnom i znanstvenom radu, popis radova, radove i potvrde o održanim javnim predavanjima i održanoj nastavi obvezno se dostavljaju i na CD- u (u pdf. formatu isključivo, radovi u jednom pdf dokumentu ili u posebnoj mapi).

 

Životopis i popis radova treba dostaviti i u elektroničkom obliku na adresu: natjecaji@tvz.hr, u skladu s uputama na Internet stranici https://www.tvz.hr