Na ovim se stranicama nalaze informacije o aktualnim natječajima na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu uz primjere odgovarajuće dokumentacije.

Natječaj za radna mjesta od 11.04 do 11.05.2018.

 

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Vrbik 8

raspisuje

NATJEČAJ

 

 

1. Nastavna zvanja i radna mjesta

 

a) jedan izvršitelj/ica za nastavno zvanje i radno mjesto profesora visoke škole, za područje društvenih znanosti, polje ekonomija (ugovor o radu sklopit će se nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva)

 

b) jedan izvršitelj/ica za nastavno zvanje i radno mjesto od predavača do profesora visoke škole, za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (ugovor o radu sklopit će se nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva)

 

c) jedan izvršitelj/ica za nastavno zvanje i radno mjesto predavača, za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (ugovor o radu sklopit će se nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva)

 

2. Naslovna nastavna zvanja

 

a) jedan izvršitelj/ica za naslovno nastavno zvanje predavača, za područje tehničkih znanosti, polje građevinarstvo

 • Prednost kandidatima iz poznavanja područja gospodarenja krutim otpadom

 

b) jedan izvršitelj/ica za naslovno nastavno zvanje predavača, za područje humanističkih znanosti, polje etnologije i antropologije

 • Prednost imaju kandidati koji posjeduju znanja iz poznavanja teorija i metoda iz digitalne antropologije

 

c) jedan izvršitelj/ica za naslovno nastavno zvanje predavača, za područje društvenih znanosti, polje ekonomija

 

3. Suradnička zvanja i radna mjesta

 

a) dva izvršitelja/ice za suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničke znanosti, polje elektrotehnika (za potrebe Zavoda za automatizaciju i procesno računarstvo te Zavoda za zajedničke elektrotehničke predmete na Elektrotehničkom odjelu) – ugovor o radu na određeno vrijeme

 

b) jedan izvršitelj/ca za suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (za grupu predmeta „Osnove elektrotehnike“ i „Elektronike“) – ugovor o radu na određeno vrijeme

 

c) četiri izvršitelja/ice za suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti – ugovor o radu na određeno vrijeme

 • Prednost: iskustvo u držanja visokoškolske nastave (predavanja i/ili vježbe), sudski vještaci za područje strojarstva i/ili brodogradnje, certifikat u modeliranju sa programskom podrškom Catia V5, mjerenju i analizi dinamičkih mehaničkih veličina, ovlašteni stručnjaci zaštite na radu, certificirani voditelji kvalitete laboratorija u skladu s HRN EN ISO/IEC 17025, EWE inženjeri (ovlašteni inženjer za zavarivanje)

 

d) jedan izvršitelj/ica za suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti – ugovor o radu na određeno vrijeme

Prednosti imaju kandidati koji posjeduju znanja:

 • iz primjene programskih jezika (Python) u Digitalnoj forenzici,
 • iz područja primjene forenzičke analize socijalnih mreža te
 • dodatna znanja iz korištenja Python platforme u razvoju ugrađenih sustava (operacijski sustav Micro Python)

 

4. Naslovna suradnička zvanja

 

a) jedan izvršitelj/ica za naslovno suradničko zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo

Prednosti imaju kandidati koji poznaju računalne jezike C, C++ i UML te imaju praktično znanje u programskom inženjerstvu i projektnim metodologijama

b) jedan izvršitelj/ica za naslovno suradničko zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje građevinarstvo

Prednosti: dobro poznavanje AUTOCAD-a

c) četiri izvršitelja/ice za naslovno suradničko zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (za grupu predmeta: „Osnove elektrotehnike“, grupu predmeta: „Automatsko upravljanje“ i „Izvođenje elektrotehničkih postrojenja“)

d) jedan izvršitelj/ica za naslovno suradničko zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (za potrebe izvođenja nastave iz kolegija Osnove elektrotehnike i Elektronički elementi i sklopovi)

 

5. Stručna, administrativna i ostala radna mjesta

 

a) jedan izvršitelj/ica za radno mjesto III vrste – laborant, za potrebe Elektrotehničkog odjela – ugovor o radu na određeno vrijeme

 

b) jedan izvršitelj/ica za radno mjesto IV vrste – spremačice, za rad na Elektrotehničkom odjelu (ugovor o radu sklopit će se nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva)

 

Uvjeti za izbor pod toč. 1., 2., 3. i 4. natječaja nalaze se na web stranici Veleučilišta: www.tvz.hr, (za toč. 1. i 2. primjenjuju se uvjeti za izbor u nastavna zvanja od 22.02.2012, N.N. 20/2012 NN 85/13, NN 4/15, a za toč. 3. i 4. čl. 54. Statuta TVZ-a).

 

Uz prijavu, svi pristupnici trebaju priložiti:

 • životopis s detaljnim podacima o nastavnom, stručnom i znanstvenom radu
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje
 • odluku o eventualnom prethodnom izboru u suradničko ili nastavno zvanje
 • popis radova i one radove koji su relevantni za izbor u zvanje
 • potvrdu o zastupljenosti radova iz Nacionalne Sveučilišne knjižnice (ukoliko imaju radove)
 • potvrde o održanim javnim predavanjima i održanoj nastavi, ako ih posjeduju
 • ovjerene preslike diploma (ili originali na uvid, na zahtjev povjerenstva)
 • potvrde poslodavaca o ostvarenom radnom stažu u struci
 • presliku domovnice

 

Izvješće o nastavnom, stručnom i znanstvenom radu, popis radova, radove i potvrde o održanim javnim predavanjima i održanoj nastavi obvezno se dostavljaju i na CD- u (u pdf. formatu isključivo, radovi u jednom pdf dokumentu ili u posebnoj mapi). Životopis i popis radova treba dostaviti i u elektroničkom obliku na adresu: natjecaji@tvz.hr, u skladu s uputama na Internet stranici www.tvz.hr

 

Pristupnici pod toč. 5. trebaju priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice
 • ovjerene preslike diploma, odnosno potvrde o završenom školovanju (ili originale na uvid na zahtjev povjerenstava)
 • potvrde o poznavanju engleskog jezika te ostale potvrde/certifikate koji dokazuju tražene sposobnosti, ukoliko ih posjeduju
 • dokaz o ostvarenom radnom iskustvu i/ili stažu u traženoj struci
 • ostalu dokumentaciju koja dokazuje postojanje uvjeta iz natječaja

 

Hrvatski branitelji, djeca hrvatskih branitelja i ostali pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužni su dostaviti pisani dokaz nadležne institucije o svom statusu.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave, odnosno prijave bez originala ili ovjerenih preslika te bez traženih dokumenata i priloženih CD-a, neće se razmatrati. Preslike traženih dokumenata ostaju u arhivi TVZ-a te se ne vraćaju pristupnicima.

 

U prijavi obvezno treba naznačiti točku natječaja i naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi. U slučaju da se pristupnik prijavljuje na više točaka natječaja, potrebno je priložiti kompletnu dokumentaciju za svaku točku natječaja.

 

Prijave s dokumentacijom predaju se preporučenom poštom, u roku od 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8, s naznakom: ”Za natječaj”.

Natječaj za izbor dekana/ice Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (30.03.-30.04.)

Na temelju odredbe čl. 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 94/13), odredbi čl. 32. i 33. Statuta Tehničkog veleučilišta u Zagrebu , čl. 4. Uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (NN br. 119/13) te odluke Upravnog vijeća Tehničkog veleučilišta u Zagrebu o pokretanju postupka izbora dekana Tehničkog veleučilišta u Zagrebu broj: 570-5/18 raspisuje se

 

 

N A T J E Č A J

za izbor dekana/ice Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

 

 

1. Dekan/ica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu izabire sa na vrijeme od 4 godine, za mandatno razdoblje koje obuhvaća sljedeće akademske godine: 2018/2019., 2019./2020., 2020./2021., 2021./2022. Mandat dekana/ice može se ponoviti samo jednom.

 

2. Za dekana/icu može biti izabrana osoba u znanstveno-nastavnom zvanju ili u nastavnim zvanjima profesora visoke škole ili višeg predavača.

 

3. Pravo na prijavu imaju svi kandidati koji su državljani zemalja Europskog gospodarskog prostora i Švicarske. Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

4. Izabrani/a dekan/ica s Veleučilištem sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme za položajno radno mjesto dekana u punom radnom vremenu.

 

5. Pristupnici na natječaj, uz prijavu, obvezno prilažu,sljedeće dokumente:

 • životopis,
 • odluku o izboru u odgovarajuće znanstveno-nastavno odnosno nastavno zvanje,
 • program rada za četverogodišnje mandatno razdoblje,
 • pisanu suglasnost za objavu životopisa pristupnika na internetskim stranicama Veleučilišta,

 

Cjelokupnu dokumentaciju traženu natječajem, pristupnici su dužni dostaviti i na CD u pdf. formatu.

 

6. Imena i prezimena svih pristupnika s programima rada objavljuju se na internetskim stranicama Veleučilišta. Na internetskim stranicama Veleučilišta objavljuju se i životopisi pristupnika.

 

Navedena natječajna dokumentacija dostavlja se obvezno u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, u zatvorenoj omotnici s naznakom “natječaj za izbor dekana/ice TVZ-a- NE OTVARATI”, u roku od 30 dana od dana objave natječaja. Kao početni dan roka uzima se prvi sljedeći dan od objave natječaja u Službenom listu Republike Hrvatske -„Narodnim novinama“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati u daljnjem postupku izbora. Osobe koje dostave nepotpunu ili nepravovremenu prijavu na natječaj, ne smatraju se kandidatima za dekana.

 

Opis postupka izbora dekana propisan je čl. 32.i 33. Statuta Tehničkog veleučilišta u Zagrebu koji je objavljen na web stranicama veleučilišta: www.tvz.hr

 

Svi pristupnici koji su podnijeli prijave, bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od dana isteka roka za prijave na natječaj.

 

Prijave s dokumentacijom šalju se preporučenom poštom, na adresu: Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8, 10000 Zagreb. Natječaj za dekana/icu objavit će se u „Narodnim novinama”, dnevnom tisku, na Internet stranicama Veleučilišta te na službenom internetskom portalu za rada mjesta Europskog istraživačkog prostora.

 

Rok za prijavu na natječaj računa se od dana objave u „Narodnim novinama“, odnosno od 30. ožujka 2018. godine.