Osnovni akti

Novi Statut TVZ lipanj 2019

Pravilnik o dodjeli ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti TVZ-a

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije, socijalne povlastice i Sportske stipendije -rujan 2018

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Obrazac Socijalne povlastice

Obrazac Sportska stipendija

Potvrda Sportska natjecanja

Izmjene i dopune pravilnika o stipendijama 7 mj 2018

Pravilnik o upravljanju projektima

Pravilnik o uređivanju web portala TVZ-lipanj 2017

2017 Rješenje HDA o suglasnosti na Pravilnik i Posebni popis

2017 Pravilnik o organizaciji vođenja, čuvanja i evidentiranja arhivskog i registraturnog gradiva

2017 Posebni popis gradiva s rokovima čuvanja

Tehničko veleučilište u Zagrebu strategija – usvojena

SVV Odluka 2218-1-16 – Izmjene Pravilnika o dodjeli medalja, nagrada i priznanja

Pravilnik o dodjeli ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti

SVV 2168-10-16 Pravilnik o dodjeli medalja nagrada i priznanja

Strateški ciljevi TVZ-a 2014-2025

Suglasnost radničkog vijeća na Pravilnik o radu – Pravilnik na zaštiti na radu – Pravilnik o zaštiti od požara 2016

Strategija kvalitete TVZ-a

Strategija e-obrazovanja na TVZ-u

Program interne edukacije zaposlenika TVZ-a

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Procedura stvaranja obveza

Pravilnik o zaštiti od požara listopad 2016

Procedura praćenja naplate prihoda i primitaka

Pravilnik o zaštiti na radu listopad 2016

Pravilnik o ustrojstvu TVZ-a

Pravilnik o vrednovanju cjeloživotnog učenja

Pravilnik o uredskom poslovanju

Pravilnik o studentskom pravobranitelju veljača 2017

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti radnika 2016

Pravilnik o socijalnim stipendijama, socijalnim povlasticama i oslobođenju od plaćanja školarine temeljem postignutih sportskih rezultata veljača 2017

Pravilnik o radu povjerenstva za nastavnu, stručnu i znanstvenu literaturu

Pravilnik o radu listopad 2016

Pravilnik o sustavu osiguranja i upravljanja kvalitetom na TVZ-u

Pravilnik o posudbi informatičke opreme

Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni 2016

Pravilnik o odgovornosti radnika za povrede obveza

Pravilnik o ocjenjivanju studenata

Pravilnik o korištenju žiga, pečata i znaka

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o ustrojstvu

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o ustrojstvu 2

Poslovnik o radu povjerenstva za e-obrazovanje

Postupak za popunjavanje i izdavanje putnog naloga za službeni put

Odluka i pravilnik o metodičko-pedagoško-didaktičkom radu nastavnika i suradnika u nastavi na TVZ-u

Statut TVZ svibanj 2014

Obrazac za prijavu akademskog nepoštenja i odluka SVV

Interni pravilnik o jednostavnoj nabavi

Etički kodeks

2 izmjena Statuta iz 2014

1 izmjena Statuta iz 2014