Predloženike za prodekane predlaže dekan, a bira ih Stručno vijeće Veleučilišta, nakon završenog postupka za izbor dekana tajnim glasanjem natpolovičnom većinom glasova svih članova Stručnog vijeća Veleučilišta.

 

Prodekan za nastavu i studente

Boris Uremović, v. pred.

Prodekan za financije, nabavu i investicije

mr. sc. Marinko Žagar, v. pred.

Prodekan za znanost, vanjsku suradnju i nove studijske programe

dr.sc. Igor Gukov prof.v.š.