Stručno vijeće Veleučilišta je stručno tijelo Veleučilišta koje odlučuje o svim stručnim, znanstvenim i nastavnim pitanjima.

Sastav stručnog vijeća

Stručno vijeće Veleučilišta čine:

  • dekan, prodekani, pročelnici odjela, voditelji studija, voditelji katedri ustrojenih izvan odjela koji su članovi Stručnog vijeća Veleučilišta po položaju;
  • po jedan predstavnik nastavnika svakog odjela i katedri ustrojenih izvan odjela, vodeći računa o ujednačenoj zastupljenosti po poljima i broju studijskih programa koji se izvode na pojedinom odjelu,
  • tri predstavnika asistenata;
  • predstavnici studenata na način da oni čine najmanje 15% ukupnog broja članova,
  • jedan predstavnik zaposlenika, koji nije predstavnik zaposlenika i u Upravnom vijeću, a kojeg imenuje Radničko vijeće.

Datumi održavanja sjednica podložni su promjenama. U slučaju potrebe, mogu se organizirati i izvanredne sjednice Stručnog vijeća Veleučilišta.

 

Održavanju sjednica ( izuzev članova) moguće je prisustvovati, sukladno Poslovniku o radu Stručnog vijeća Veleučilišta, odnosno isključivo na pisani poziv i uz suglasnost dekana/ice Veleučilišta, a vezano uz obrazloženje pojedinih točaka dnevnog reda.