Upravno vijeće Veleučilišta ima pet članova od kojih tri imenuje osnivač, jednog bira Stručno vijeće Veleučilišta po postupku određenom Poslovnikom o radu Stručnog vijeća, a jednog člana imenuje Radničko vijeće Veleučilišta. Članovi Upravnog vijeća Veleučilišta imenuju se odnosno biraju na vrijeme od četiri godine.

 

 

 

Upravno vijeće izabrano je na konstituirajućoj sjednici 29. listopada 2015. i sačinjavaju ga:

  1. Prof. dr. sc. Damir Kalpić, predsjednik Upravnog vijeća,
  2. Prof. dr. sc. Damir Markučić,
  3. gosp. Zvonimir Stanić, ravnatelj CARneta,

imenovani od strane nadležnog ministarstva,

  1. gđa. Olga Šarlog Bavoljak, dipl. iur.,

članica izabrana od strane Stručnog vijeća Veleučilišta i

  1. Ivica Levanat, prof.v.šk.,

predstavnik radnika, izabran od Radničkog vijeća Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.