Gorana Ćosić Flajsig

 

Gorana Ćosić Flajsig

e-mail: gorana.cosic.flajsig@tvz.hr

Kratki životopis

Mr.sc. Gorana Ćosić Flajsig, dipl.ing.građ., v. predavač, diplomirala je 1985. godine, a magistrirala 2007. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorandica je Poslijediplomskog studija građevinarstva na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

 

Završetkom studija 1985. godine, zapošljava se u tvrtki Hrvatske vode. Radila je kao koordinator izrade Vodnogospodarske osnove Hrvatske za područje zaštite voda i vodnih ekosustava. Bila je član predpristupnog povjerenstva za pristup EU-u Vlade RH za područje Voda – Okoliš, 2005-2007. godine. Od 2006. godine zaposlena je na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, Graditeljski odjel, kao viši predavač. Nositelj je i sunositelj sljedećih kolegija: Zaštita okoliša, Zaštita voda, Korištenje voda, Vodogradnje, Opskrba vodom i odvodnja II (stručni studij); Upravljanje okolišem, Pročišćavanje otpadnih voda, Vodni sustavi (specijalistički studij).

 

Tijekom dosadašnjeg 34 godišnjeg stručnog, znanstvenog i nastavnog rada, u najvećoj mjeri bavila se sanitarnom ili zdravstvenom hidrotehnikom, zaštitom voda, te integralnim upravljanjem vodama i procjenom utjecaja na vode i okoliš. Sudjelovala u izradi idejnih projekata, procjena utjecaja na okoliš, recenzija projekata i studija izvodljivosti koje su financirane iz europskih fondova, te kao nacionalni konzultant u projektima vezanim uz unaprjeđenje upravljanja vodama sukladno europskoj vodnoj politici. Govori i piše engleski jezik.
Sudjelovala je u znanstvenom projektu „Razvoj novih metodologija u gospodarenju vodama i tlom“, voditeljice: dr.sc. Barbare Karleuše, izv.prof., koji je financirala Hrvatska naklada za znanost u razdoblju 2014-2016. godine.

 

Sudjeluje u znanstvenom projektu “Održivo upravljanje riječnim slivom implementacijom inovativnih tehnologija, pristupa i alata”, voditeljice: prof. dr.sc. Barbare Karleuše, koji je financirala Hrvatska naklada za znanost u razdoblju 2019-2021. godine.