Krešimir Meštrović

 

Krešimir Meštrović

mail: kresimir.mestrovic@tvz.hr

Kratki životopis

Dr.sc. Krešimir Meštrović, prof.vis.šk. je rođen 1958. godine u Zagrebu. Diplomirao je 1982., magistrirao 1988. i doktorirao 2008. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

 

Radio je u KONČAR – Institutu za elektrotehniku na poslovima istraživanja i razvoja visokonaponskih sklopnih aparata i sklopnih postrojenja, poslovima rukovođenja odjelom i poslovima rukovođenja zavodom.

 

Od 1991. godine radi na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu kao predstojnik zavoda, a danas je pročelnik Elektrotehničkog odjela. U profesora visoke škole u trajnom zvanju izabran je 2009. godine.

 

Bio je član radne grupe, studijskog odbora i administrativnog vijeća Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave CIGRÉ. Bio je stručni izvjestitelj, predsjednik studijskog odbora i predsjednik Hrvatskog ogranka HRO CIGRÉ.

 

Eminent Member je međunarodne CIGRÉ. Senior Member je američkog udruženja IEEE. Član je Znanstvenog vijeća za energetiku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU). Suradnik je Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ). Predsjednik je elektrotehničkog odbora ETO 17 Hrvatskog zavoda za norme (HRN). Predsjednik je Matičnog povjerenstva za područje tehničkih znanosti i predsjednik Odbora za koordinaciju matičnih povjerenstava Vijeća veleučilišta i visokih škola Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

 

Dobitnik je državne nagrade za tehniku “7 sekretara SKOJ-a”, 1985. godine. Sedam puta je dobio priznanje i četiri puta nagradu od SOUR-a “Rade Končar”. Dobio je srebrnu plaketu RAST YU 88’, priznanje RAST YU 89’, Rijeka, te zlatnu plaketu INOVA 88’, Zagreb. Eminent Member Award međunarodne CIGRÉ dobio je 2006. godine. Povelju „Josip Juraj Strossmayer“ Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najuspješniji izdavački pothvat za tehničke znanosti u 2007. godini dobio je za sveučilišni udžbenik „Sklopni aparati srednjeg i visokog napona“. Priznanje za životno djelo u stvaranju i radu HRO CIGRÉ dobio je 2013. godine.

 

Upisan je u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u znanstveno istraživačkom zvanju znanstveni asistent, u znanstvenom području elektrotehnika, pod matičnim brojem 129281.

 

Odlikovan je “Spomenicom domovinskog rata 1990. – 1992.”.

 

Sretno je oženjen i ima dvoje djece. Hobi mu je skijanje i podvodni ribolov.