Mandi Orlić Bachler

 

Mandi Orlić Bachler

e-mail: morlic1@tvz.hr

Kratki životopis

Mandi Orlić Bachler rođena je 21. kolovoza 1980. godine. Diplomirala je 2005. godine na Filozofskom fakultetu Svučilišta u Rijeci, smjer Matematika i informatika obranom diplomskog rada „Bicentrični poligoni i Fussove relacije“ te stječe zvanje profesora matematike i informatike. Poslijediplomski doktorski studij Informacijskih i komunikacijskih znanosti, smjer Informacijski sustavi i informatologija, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2009. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Eksperimentalna i multivarijatna analiza u istraživanju materijalne kulturne baštine“ obranila je 17. ožujka 2014. godine te stječe titulu doktora znanosti.

 

U periodu od 2005. do 2007. godine radila je u XV. gimnaziji u Zagrebu te na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2007. godine zaposlena je na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. Na matičnoj ustanovi izvodi nastavu iz informatičkog i matematičkih predmeta na preddplomskom stručnom i na diplomskom specijalističkom stručnom studiju graditeljstva. Koautorica je recenziranog nastavnog materijala, priručnika „Repetitorij matematike za studente graditeljstva“.

 

Primarni interesi rada i obrazovanja su matematičko programiranje, metodika nastave matematike i informatike, algebarska geometrija i multivarijatna analiza.

 

Članica je:

1. uređivačkog odbora međunarodnog časopisa International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering (IJCESEN),

 

2. odbora za recenzije međunarodne znanstvene konferencije Social Science and ARTS,

 

3. Društva matematičara i fizičara Rijeke,

 

4. Hrvatskog matematičkog društva. Članica je odbora stručne sekcije Hrvastkog matematičkog društva i zamjenica voditelja stručne sekcije Hrvastkog matematičkog društva (2019.-2023.).