Pravo upisa i način studiranja

 

Pravo na prijavu za razredbeni postupak za Specijalistički diplomski stručni studij – specijalizacija digitalne ekonomije kao IZVANREDNI STUDENTI imaju osobe koje su dosadašnjim obrazovanjem stekle najmanje 180 ECTS na preddiplomskom studiju tehničkih i društvenih fakulteta i stekle pravo na stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) odgovarajuće struke (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis) ili akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica odgovarajućih struka (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i.
Pristupnici koji studij upisuju kao IZVANREDNI STUDENTI upisuju model studiranja PUNO RADNO VRIJEME
(studij traje 2 akademske godine, predavanja se održavaju u popodnevnom terminu, svaki radni dan).

 

Dodatna pojašnjenja prava na prijavu nalaze se na mrežnim stranicama studija (http://www.tvz.hr). Za svakog pristupnika/pristupnicu Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka posebno razmatra prijavu i donosi odluku o ispunjavanju uvjeta za prijavu na razredbeni postupak. Pravo upisa stječe se putem razredbenog postupka.

Upisna rang lista

Objavljena je upisna rang lista za prvi krug. Molba za naknadni upis se može podnijeti do 15.11.

1. Usmjerenja i kvote

Tablica specijalističkog studija Digitalna ekonomija

Naziv: stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka digitalne ekonomije /120 ECTS bodova

 

   Upisne kvote
 IZVANREDNI REDOVNI UKUPNO
 60 0 60
2. Prijave
2.1. ELEKTRONIČKA PRETPRIJAVA

Prijava za razredbeni postupak:

 

Za specijalizaciju Digitalne ekonomije postupak prijave započinje obveznom pretprijavom elektroničkim putem od 05. 10. 2017. u 00:00 sati do 22. 10. 2017. u 24:00 sata na web adresi https://spec.tvz.hr/

2.2. OSOBNA PRIJAVA I DOKUMENTACIJA

Predaja dokumentacije za prijavu na Natječaj obavlja se u Studentskoj službi specijalističkog diplomskog stručnog studija i to:

 

Za specijalizaciju Digitalne ekonomije, na 1. katu zgrade na adresi Brozova 6a, Zagreb, u prostoriji nadležne studentske službe specijalizacije.

Predaja dokumentacije za prijavu, period i termin: 23., 24. i 25. listopada 2017. od 16:00 do 19:30 sati.

 

Pri prijavi u studentsku službu obavezno treba predati:

 

a) ispisan e-obrazac s podacima i barkodom koji se generira nakon izvršene elektroničke prijave na https://spec.tvz.hr/

 

b) životopis s opisom dosadašnjeg radnog iskustva i sadašnjeg radnog mjesta (europass forma);

 

c) domovnicu ili e-domovnicu ili presliku domovnice (može biti starije od 6 mjeseci);

 

d) rodni list ili e-rodni list ili ovjerenu presliku rodnog lista (može biti starije od 6 mjeseci);

 

e) od visokog učilišta ovjeren prijepis ocjena s ECTS bodovima za svaki predmet ili preslika dodatka diplomi (diploma supplement), sve u izvorniku;

 

f) presliku diplome ili svjedodžbe o završnom ispitu ovjerenu kod javnog bilježnika (ostaje do završetka studija u dosjeu studenta).

 

g) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kn uplaćenih prema uputama iz ovog Natječaja

 

h) praznu A4 kuvertu s ispisanom točnom adresom pristupnika.

 

i) u slučaju da osoba koja se prijavljuje na razredbeni postupak nije završila studij na teritoriju Republike Hrvatske dužna je dostaviti Rješenje o priznavanju istovrijednosti završne isprave/diplome stečene u inozemstvu kao i potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika.

 

2.3. UPUTE ZA PLAĆANJE

Troškovi razredbenog postupka iznose 250 kn, uplatu obaviti putem HUB 1 uplatnice u 3 primjerka.

 

Primatelj: Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8

OIB 08814003451

Model: HR05

Broj računa primatelja ili IBAN: HR8023600001101350801.

Poziv na broj: 078-OIB

Opis plaćanja: SPEC. DIGITALNA EKONOMJA – troškovi razredbenog postupka.

 

Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr (Korisnički račun: gost, lozinka: gost). Potrebno je izabrati ispravan studij i odabrati nastava-izgled uplatnica.

2.4. KRITERIJI

3.1 Razredbeni postupak za IZVANREDNE STUDENTE temelji se na:

3.1.1 Uspjehu na preddiplomskom studiju s kojim se pristupnik/pristupnica prijavljuje nakon završetka studija kojim je stečeno minimalno 180 ECTS bodova (srednja ocjena studija bez ocjene Završnog rada).

3.1.2 Radnom iskustvu u odgovarajućoj struci i poznavanju struke koje odgovara odabranoj specijalizaciji.

Radno iskustvo vrednuje Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka, i to prema potrebi.

Prikaz bodovanja u razredbenom postupku:

 

 SPECIJALIZACIJA DIGITALNA EKONOMIJA
 1.Uspjeh postignut na prijediplomskom studiju: do maksimalno 400 bodova
Prosjek ocjena tijekom studija množi se sa 80
2.5. REZULTATI

Rezultati razredbenog postupka (specijalizacija digitalne ekonomije) bit će objavljeni 26.10. 2017. do 24:00 sata na web stanicama studija i na oglasnoj ploči nadležne studentske službe specijalističkog diplomskog stručnog studija na adresi Brozova 6a, Zagreb.

 

Žalba na razredbeni postupak moći će se podnijeti u pisanom obliku naslovljeno na Povjerenstvo za razredbeni postupak 27. i 30.10.2017.

 

Žalba se predaje u terminu od 16:00 do 19:30 sati u nadležnu studentsku službu specijalizacije digitalne ekonomije TVZ-a na adresi Brozova 6a, na 1. katu (specijalizacija digitalne ekonomije).

 

Odgovor na žalbu pristupnik-ica može preuzeti 31.10.2017., u terminu od 16:00 do 19:30 sati, na istoj lokaciji.

3. Nastava

Nastava za studente počinje 06. studenog 2017. godine prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranicama studija

4. Upis
1. PRAVO NA UPIS

Pravo na upis kao IZVANREDNI STUDENTI imaju pristupnici prema redoslijedu na rang-listi do popune upisne kvote. Ukoliko je broj pristupnika veći od upisne kvote, lista se dijeli na “listu s pravom izravnog upisa” i “listu čekanja”.

 

Upisi se provode s „liste s pravom izravnog upisa“ prema „koracima upisa“, na lokaciji na kojoj su se predavali dokumenti za upis. Upisi za sve studente kao i predaja dokumentacije za upis u ak.godinu 2017./2018., odvijat će se :

 

2. i 3.11.2017. godine od 16:00 do 19:30 sati.

 

Ukoliko 3.11.2017. u 19:30 sati upisna kvota studija ne bude popunjena, upisna rang-lista bit će proširena na pristupnike na “listi čekanja” te će se temeljem te liste provoditi upis 04.11.2017. od 10:00 do 12:00 sati.

 

Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali (na gore navedene datume), gube pravo na upis. „Koraci upisa“ biti će objavljeni na web stranicama studija, te na oglasnim pločama nadležnih studentskih službi, istovremeno s objavom upisnih rang-listi.

2. POTREBNI DOKUMENTI

Uz izvorne dokumente koje su pristupnici dostavili tijekom prijave na Natječaj prilikom upisa dostavljaju:

 

  • jednu fotografiju (4 cm x 6 cm) (detalji o upisima u „koracima upisa“)
  • dokaz o uplati troškova upisa u visini od 250,00 kn – brojevi uplatnica navedeni su niže
  • preslika osobne iskaznice s uvidom u original (detalji upisima u „koracima upisa“)
  • dokaz o uplati školarine (detalji o upisima u „koracima upisa“)

 

Ukoliko pristupnik odustane od upisa dokumente s prijave može podići u uredovno vrijeme studentske službe.

3. OPIS PLAĆANJA

Opis uplata za Specijalistički diplomski stručni studij, specijalizacija digitalne ekonomije:

 

Troškovi razredbenog postupka iznose 250 kn, uplatu obaviti putem HUB 1 uplatnice u 3 primjerka.

Primatelj: Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8, OIB 08814003451

Model: HR05

IBAN ili broj računa primatelja: HR8023600001101350801

Poziv na broj: 078-OIB

Opis plaćanja: SPEC. DIGITALNA EKONOMIJA– troškovi upisa

 

Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr (Korisnički račun: gost, lozinka: gost).

5. Školarine i ostale obavijesti

Osobe koje temeljem Natječaja pristupaju upisima u prvu godinu studiranja, a u okviru predviđene upisne kvote za izvanredne studente, plaćaju iznos školarine kako slijedi:

 

Cijena koju plaća pravna osoba250 kuna/bod
Studenti koji sami plaćaju studij (fizičke osobe)250 kuna/bod
Izvanredni studenti koji nisu državljani EU ili nemaju hrvatsko državljanstvo250 kuna/bod

 

Iznos školarine uplaćuje se jednokratno ili obročno.

 

Trošak provedbe Natječaja za upis studenata u prvu godinu Specijalističkog diplomskog stručnog studija Digitalna ekonomija (prijave, razredbeni postupak) iznosi 250,00 kn.

 

Trošak provedbe upisa u akademsku godinu 2017./ 2018. iznosi 250,00 kn.

 

Sve ostale potrebne obavijesti studenti će dobiti prilikom prijave i na web stranicama studija