Na temelju odredbe čl. 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 94/13), odredbi čl. 32. i 33. Statuta Tehničkog veleučilišta u Zagrebu , čl. 4. Uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (NN br. 119/13) te odluke Upravnog vijeća Tehničkog veleučilišta u Zagrebu o pokretanju postupka izbora dekana Tehničkog veleučilišta u Zagrebu broj: 570-5/18 raspisuje se

 

 

N A T J E Č A J

 

za izbor dekana/ice Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

 

 

1. Dekan/ica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu izabire sa na vrijeme od 4 godine, za mandatno razdoblje koje obuhvaća sljedeće akademske godine: 2018/2019., 2019./2020., 2020./2021., 2021./2022. Mandat dekana/ice može se ponoviti samo jednom.

 

2. Za dekana/icu može biti izabrana osoba u znanstveno-nastavnom zvanju ili u nastavnim zvanjima profesora visoke škole ili višeg predavača.

 

3. Pravo na prijavu imaju svi kandidati koji su državljani zemalja Europskog gospodarskog prostora i Švicarske. Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

4. Izabrani/a dekan/ica s Veleučilištem sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme za položajno radno mjesto dekana u punom radnom vremenu.

 

5. Pristupnici na natječaj, uz prijavu, obvezno prilažu,sljedeće dokumente:

  • životopis,
  • odluku o izboru u odgovarajuće znanstveno-nastavno odnosno nastavno zvanje,
  • program rada za četverogodišnje mandatno razdoblje,
  • pisanu suglasnost za objavu životopisa pristupnika na internetskim stranicama Veleučilišta,

 

Cjelokupnu dokumentaciju traženu natječajem, pristupnici su dužni dostaviti i na CD u pdf. formatu.

 

6. Imena i prezimena svih pristupnika s programima rada objavljuju se na internetskim stranicama Veleučilišta. Na internetskim stranicama Veleučilišta objavljuju se i životopisi pristupnika.

 

Navedena natječajna dokumentacija dostavlja se obvezno u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, u zatvorenoj omotnici s naznakom “natječaj za izbor dekana/ice TVZ-a- NE OTVARATI”, u roku od 30 dana od dana objave natječaja. Kao početni dan roka uzima se prvi sljedeći dan od objave natječaja u Službenom listu Republike Hrvatske -„Narodnim novinama“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati u daljnjem postupku izbora. Osobe koje dostave nepotpunu ili nepravovremenu prijavu na natječaj, ne smatraju se kandidatima za dekana.

 

Opis postupka izbora dekana propisan je čl. 32.i 33. Statuta Tehničkog veleučilišta u Zagrebu koji je objavljen na web stranicama veleučilišta: www.tvz.hr

 

Svi pristupnici koji su podnijeli prijave, bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od dana isteka roka za prijave na natječaj.

 

Prijave s dokumentacijom šalju se preporučenom poštom, na adresu: Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8, 10000 Zagreb. Natječaj za dekana/icu objavit će se u „Narodnim novinama”, dnevnom tisku, na Internet stranicama Veleučilišta te na službenom internetskom portalu za rada mjesta Europskog istraživačkog prostora.

 

Rok za prijavu na natječaj računa se od dana objave u „Narodnim novinama“, odnosno od 30. ožujka 2018. godine.

Objavljeno: 4.4.2018.