Upravno vijeće Veleučilišta ima pet članova od kojih tri imenuje osnivač, jednog bira Stručno vijeće Veleučilišta po postupku određenom Poslovnikom o radu Stručnog vijeća, a jednog člana imenuje Radničko vijeće Veleučilišta. Članovi Upravnog vijeća Veleučilišta imenuju se odnosno biraju na vrijeme od četiri godine.

Članovi upravnog vijeća:

Kristina Gerber Sertić – predsjednica Upravnog vijeća
mr. sc. Željko Lebo, v.pred. – zamjenik predsjednice Upravnog vijeća
Ivona Filipović, dipl. ing. – članica Upravnog vijeća
Natalija Zorić – članica Upravnog vijeća
Sandra Perko, oec. – članica Upravnog vijeća

Skip to content