Tehničko veleučilište u Zagrebu kao voditelj obrade podataka posvećeno je zaštiti prava pojedinaca te legitimnoj i transparentnoj obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima
 
Tehničko veleučilište u Zagrebu imenovalo je Službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete kontaktirati na mail: dpo@tvz.hr.
 
Legitimnost obrade, zaštita podataka te osiguravanje privatnosti pojedinca sastavni je dio zakonskih propisa, obveza prema osnivaču i drugim institucijama te ostalih pravnih akata, kao i internih akata Veleučilišta: https://www.tvz.hr/o-nama/repozitorij-dokumenata/pravni-akti-tvz-a.
 
Osobni podaci mogu biti prikupljani i od drugih sastavnica Veleučilišta (Alumni udruge, Studentskog zbora, sportske udruge studenata, Udruge inovatora i sl.) koje su u tom slučaju izvršitelji obrade podataka.
 
Koji podaci se prikupljaju?
 
Tehničko veleučilište u Zagrebu prikuplja, pohranjuje i obrađuje osobne podatke o studentima uključujući podatke o obiteljskim i socijalnim okolnostima, o državljanstvu, izvješća o akademskom uspjehu, o stečenim kvalifikacijama, informacije o zaposlenju, financijske podatke te osjetljive podatke , kao npr. o zdravstvenom stanju, a sve u skladu s zakonskim propisima ili internim aktima, obvezama izvršavanja sklopljenih ugovora s nadležnim ministarstvom te drugim institucijama čije je djelovanje vezano uz djelatnost visokog obrazovanja u svrhu ostvarivanja pojedinih prava studenata ( npr. stipendije, prehrana studenata i dr.)
 
Osobni podaci studenata i kandidata za upis na studijske programe prikupljaju se direktno od ispitanika u skladu sa zakonskim pravilima zaštite osobnih podataka ili od trećih strana koje sudjeluju u postupku državne mature i upisa studijskih programa na nacionalnoj razini.
 
Tehničko veleučilište u Zagrebu prikuplja i obrađuje osobne podatke s ciljem izvršavanja svih usluga i procesa vezanih uz studiranje na Veleučilištu, uključujući prijavu na studijske programe, upise, obračun školarine, održavanje nastave i praćenje uspješnosti studenata, ocjenjivanje, promociju, kao i druge usluge karijernog centra i savjetovališta. Pri tome se prikupljaju i obrađuju samo podaci potrebni za pružanje i ostvarivanje potrebnih usluga koji mogu biti dijeljeni između više organizacijskih jedinica u skladu s internim politikama privatnosti i sigurnosti te Pravilnikom o poslovnoj i profesionalnoj tajni.
 
Tehničko veleučilište u Zagrebu prikuplja osobne podatke o studentima nužne za upis, ostvarivanje i izvršavanje ugovora o studiranju i/ili stipendiranju kao pravnog temelja za ostvarivanje usluga studiranja na Veleučilištu. Također, Tehničko veleučilište u Zagrebu obrađuje podatke u svrhu ostvarivanja pravnih obaveza voditelja obrade (npr., izrada i slanje izvješća prema Agenciji za visokoškolsko obrazovanje te realizacija mobilnosti prema Erasmus sporazumu, izrada izvješća o provedbi projekata financiranih iz EU fondova) te izvršavanje zadaća od javnog interesa (npr., slanje statističkih obrazaca po završetku studija), kao i zaštite ključnih interesa ispitanika (poput osiguranja imovine i studenata posredstvom video-nadzora, ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu), te potreba legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane (npr., objava fotografija i podataka studenata na intranet stranicama). Svi legitimni interesi odnose se na učinkovito, zakonito i razmjerno pružanje usluga i nisu na štetu interesa ili prava pojedinaca. Ukoliko se neka od pravnih osnova ne primjenjuje, Veleučilište ima razvijen mehanizam traženja privola ispitanika za obradu osobnih podataka.
 
Veleučilište prikuplja i obrađuje osobne podatke studenata kao voditelj obrade i/ili izvršitelj obrade sa sljedećim svrhama:
Upis studenata
za osiguravanje prava studenata i njihovo predstavljanje kroz organizaciju Studentskog zbora
za osiguravanje djelatnosti Savjetovališta Tehničkog veleučilišta u Zagrebu
za osiguravanje mobilnosti studenata kroz Erasmus program
za rad i djelovanje Sportske udruge studenata (SUS TVZ)
za rad i djelovanje Alumni udruge
za rad i djelovanje Poduzmi@TVZ platforme
za rad i djelovanje te promociju uspjeha Udruge inovatora
za rad i djelovanje festivala StudentCuts i pripadajućih medija
za provedbu TVZ Mc2 natjecanja i popratnih događanja
za provedbu projekata s partnerima
za ostvarivanje studentske prakse
za ostvarivanje pristupa knjižničnoj građi i literaturi
za promicanje ugleda i brenda TVZ-a prema zainteresiranim skupinama i javnosti putem mrežnih i drugih kanala promocije
za davanje preporuka prilikom zapošljavanja studenata ili promicanja njihovog zapošljavanja
održavanja ceremonije promocije i tisak diploma
provjere plagijarizma kroz sustav Turnitin
vođenje evidencija o dodijeljenim pohvalama i priznanjima studentima
vođenje evidencije dolaznosti na nastavu
za provedbu edukacijskih programa Odjela za cjeloživotno učenje
za provedbu drugih aktivnosti koje se obavljaju ili će se obavljati u okviru redovite djelatnosti Veleučilišta, a kojima se ne umanjuje pravo pojedinaca na privatnost i zaštitu osobnih podataka
 
Radi zaštite djelatnika, studenata, posjetitelja i imovine Veleučilišta te prevencije i/ili detekcije kriminalnih djela ili povrede disciplinske odgovornosti zaposlenika, provodi se video-nadzor prostora institucije. Pristup kontroli fizičkog i video nadzora imaju samo za to ovlaštene osobe. Ovlaštenja daje isključivo dekan pisanom odlukom.
 
Mrežno sjedište Tehničkog veleučilišta u Zagrebu koristi kolačiće, male datoteke s podacima o posjetitelju, koje mogu biti pohranjeni na računalu korisnika prilikom posjete stranicama. Također, Veleučilište koristi Google Analytics usluge preko kojih se, putem kolačića, prikupljaju podaci za izvješća o korištenju stranica: ponašanju korisnika, uređaju i pregledniku, lokaciju korisnika, pregledane video-materijale na YouTube kanalu.
 
Kako se podaci koriste?
 
Prikupljanje i obrada osjetljivih te posebnih kategorija podataka u svrhu zaštite interesa drugih pojedinaca i javnog interesa, izvršavanja zakonskih odredaba i naloga vrši se zakonito, na osobni zahtjev (zamolbu/prijavu) studenata (prijave za dodjelu stipendija), a u drugim situacijama i uz eksplicitnu privolu korisnika. Podaci korišteni u svrhu nadzora i kontrole, ukoliko je moguće, bit će anonimizirani.
 
Po završetku studija, studenti postaju članovi Alumni zajednice. Tehničko veleučilište u Zagrebu podatke koristi za provođenje sustavnih analiza zapošljivosti svojih studenata, prilikom čega se provode mjere zaštite podataka i privatnosti korisnika u skladu s principima članka 5. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka te Politikama privatnosti udruge Alumni Tehničkog veleučilišta u Zagrebu kao izvršitelja obrade osobnih podataka.
 
Za potrebe realizacije nastavnog procesa, osobni podaci studenata (jmbag, ime, prezime, slika, upisani predmet i ocjena) dostupni su užem krugu osoba kroz sustave koje održava i podržava Centar za informatičku podršku Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (moj.tvz.hr, LMS sustav Moodle, TCExam, Grader).
 
Dijeljenje podataka
 
Tehničko veleučilište u Zagrebu zadržava pravo dijeljenja osobnih podataka studenata i njihovih posebnih kategorija vanjskim organizacijama prema kojima ima obvezu (na području visokog obrazovanja te institucijama državne i javne vlasti). Isto pravo zadržava i prema nadzornim tijelima i predstavnicima zakonodavne te izvršne vlasti, kao i potrebnim dobavljačima, izvršiteljima obrade i istraživačkim organizacijama s kojima ima regulirane pravne obaveze.
 
Za potrebe realizacije dolaznih i odlaznih mobilnosti Erasmus programa Tehničko veleučilište u Zagrebu ustupa osobne podatke studenata drugim institucijama, nužne za provedbu ugovora o međunarodnoj razmjeni (mobilnosti), sukladno ugovornim pravilima Erasmus programa.
 
Za potrebe realizacije projekata financiranih iz EU fondova Tehničko veleučilište u Zagrebu ustupa osobne podatke studenata nužne za izvršavanje ugovornih obaveza drugim institucijama, provedbenim tijelima.
 
Za potrebe realizacije studentske prakse Tehničko veleučilište u Zagrebu dijeli osobne podatke studenata sa organizacijama sukladno ugovornim pravilima te procesnom dokumentacijom.
 
Svako dijeljenje podataka u skladu je s ugovornim obvezama te u skladu sa zaštitom interesa studenata i korisnika.
 
Sukladno Pravilniku o studiranju na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu usmeni ispiti su javni, a uspjeh postignut na ispitu je dostupan javnosti.
 
Provedba studentske ankete
 
Tijekom studija studenti imaju pravo i obavezu sudjelovati u ispunjavanju anonimne studentske ankete s ciljem unaprjeđenja kvalitete nastavnog rada pojedinih nastavnika i suradnika te kvalitete nastavnog rada na Veleučilištu u cijelosti. Provedba studentske ankete se temelji na odredbama Pravilnika o studiranju na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, a sama njena provedba, procesi prikupljanja i provedbe podataka podliježu Pravilniku o provedbi studentske ankete o kvaliteti nastavnog rada. Ispunjeni upitnici i obradom dobiveni rezultati smatraju se poslovnom tajnom Veleučilišta.
 
Rok čuvanja podataka
 
Sva dokumentacija korisnika te prateći osobni podaci čuvaju se i izlučuju u skladu s zakonskim i drugim propisima kojima se uređuju pojedina područja djelovanja, Pravilnikom o organizaciji vođenja, čuvanja i evidentiranja arhivskog i registraturnog gradiva Tehničkog veleučilišta u Zagrebu uz suglasnost i odobrenje Hrvatskog državnog arhiva.
 
Sigurnost podataka
 
Tehničko veleučilišta u Zagrebu poštivati će povjerljivost i poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi se spriječio neovlašteni pristup i otkrivanje podataka studenata i korisnika. Za pristup podacima ovlašteni su samo članovi osoblja kojima je potreban pristup relevantnim dijelovima ili svim vašim podacima. Informacije o studentima u elektroničkom obliku zaštićene su zaporkom i drugim sigurnosnim ograničenjima, a papirnate datoteke pohranjene su na sigurnim mjestima s kontroliranim pristupom.
 
Organizacije koje obrađuju osobne podatke u ime Veleučilišta obvezne su vršiti obradu sukladno važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka.
 
Prava korisnika
 
U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka korisnici imaju pravo pristupa svojim osobnim podacima, prigovora obradi osobnih podataka, ispravka, brisanja, ograničavanja i prenošenja osobnih podataka, ukoliko navedeno nije suprotno zakonskim propisima.
 
a) pravo na pristup informacijama i informaciju o obradi osobnih podataka odnosno da li voditelj obrade obrađuje osobne podatke ispitanika ili ne
 
b) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.
 
c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.
 
d) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
 
e) Pravo na prigovor: Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.
 
f) Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.
 
g) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.
 
h) Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta, to služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.
 
i) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev
 
j) Pravo na ograničenje obrade: Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili • ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka
 
 
Svaki zahtjev ili prigovor treba uputiti pismenim putem Službeniku za zaštitu osobnih podataka:
 
Marta Alić, prof.
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Vrbik 8, 10 000 Zagreb
E-mail: dpo@tvz.hr
 
Ukoliko studenti i korisnici smatraju da je prilikom obrade došlo do kršenja zakona o zaštiti podataka, imaju zakonsko pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu odgovornom za zaštitu podataka u državi članici EU u kojem imaju boravište, prebivalište ili u državi navodnog kršenja zakona. U Hrvatskoj nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka.
 
Obveze studenata i korisnika
 
Studenti imaju odgovornost za ažuriranje svojih osobnih podataka. Tijekom svog studija, putem intraneta, studenti i korisnici imaju pristup svojim osobnim podacima te su dužni s tim podacima postupati na odgovoran i profesionalan način, sukladno profesionalnoj etici kao i zakonskim regulativama.
 
Za pristup osobnim podacima drugih osoba i studenata, odnosno u slučaju njihove zlouporabe ili dijeljenje istih, svaka osoba snosi vlastitu odgovornost sukladno važećim propisima.
 
Tehničko veleučilište u Zagrebu obvezuje se podatke štititi korektno i u najvećoj mogućoj razumnoj mjeri, sukladno raspoloživim tehničkim, ljudskim i financijskim mogućnostima.

 

Skip to content