ORGANIZACIJSKI USTROJ

Ured za kvalitetu

Ured za kvalitetu koordinira i usklađuje aktivnosti sustava osiguranja i unaprjeđenja kvalitete (QTVZ) sa zakonskim propisima i internim pravilnicima; na razini Veleučilišta nadgleda obveze iz domene QTVZ-a, predlaže podloge za planove aktivnosti te obavještava dekana i prodekane te Vijeće Veleučilišta o napretku uspostave sustava osiguranja kvalitete; koordinira aktivnosti unutarnjeg i vanjskog vrednovanja nastavne, stručne i znanstveno-nastavne djelatnosti u suradnji s Odborom za kvalitetu i Povjerenstvom za unutarnju prosudbu; daje preporuke za poboljšanje sustava kvalitete; komunicira i obavještava zaposlenike o primjeni novih ili prestanku važenja postojećih dokumenata sustava upravljanja kvalitetom; organizira i/ili provodi interne edukacije zaposlenika o sustavu upravljanja kvalitetom; provodi aktivnosti za podizanje svijesti o kulturi kvalitete unutar institucije i njenih dionika. Ured za kvalitetu podnosi godišnje izvješće Vijeću Veleučilišta i Upravnom vijeću Veleučilišta.
 
Odbor za kvalitetu TVZ-a

Odbor za kvalitetu TVZ savjetodavno je radno tijelo Stručnog vijeća TVZ-a. Sudjeluje u izgradnji institucijskih mehanizama za sustavno vrednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa sa svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja dionika u svim područjima djelovanja TVZ-a.

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu vrednuje i usklađuje sustav upravljanja kvalitetom na TVZ-u sukladno normi ISO 9001 te Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).

Dokumenti su dostupni na Izvještaji i planovi aktivnosti

Viši stručni savjetnik na poslovima osiguranja kvalitete – Ljilja Ivančević

POLITIKA KVALITETE

Tehničko veleučilište u Zagrebu (TVZ) je moderna visokoobrazovna ustanova europske razine koja je usmjerena na osiguravanje visoke razine kvalitete studijskih programa, osposobljavanje studenata kao budućih visoko-kvalitetnih stručnjaka iz područja primijenjenih znanosti koji će moći odgovoriti sve zahtjevnijim potrebama tržišta rada i društva u cjelini.
 TVZ je predan kontinuiranom unaprjeđenju sustava upravljanja kvalitetom, koji se temelji na Europskim standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) i zahtjevima norme HRN EN ISO 9001, što uključuje praćenje potreba tržišta rada i lokalne zajednice te provedbu popravnih radnji i razmatranje preporuka iz unutarnjih i vanjskih neovisnih prosudbi sustava osiguravanja i upravljanja kvalitetom.
 TVZ se obvezuje izvoditi nastavu usmjerenu na studenta, primjenom globalno priznatih tehnika i vještina modernog poučavanja i kritičkog razmišljanja, uključivati studente u aktivnosti TVZ-a i kontinuirano pratiti i povećavati zadovoljstvo studenata studiranjem na TVZ-u, vodeći se pri tome visokim organizacijskim vrijednostima i etičkim načelima.
 TVZ je predan povećavanju kvalitete nastave i prepoznatljivosti studijskih programa provođenjem aktivnosti iz sporazuma o suradnji s poslodavcima, angažiranjem stručnjaka iz industrije u nastavi, stručnoj praksi i izradi završnih i diplomskih radova, povećavanju zapošljivosti završenih i diplomiranih studenata te održavanju kontakata i komunikacije s alumni zajednicom.
 TVZ se obvezuje kontinuirano pružati podršku i omogućavati usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i osiguravati ostale resurse potrebne za uspješnu provedbu svojih glavnih procesa.
Obveza je svih zaposlenika TVZ-a i ostalih dionika upoznavanje s politikom kvalitete, njeno razumijevanje i praćenje ostvarenja kroz realizaciju strateških ciljeva, provođenje godišnjih planova i doprinošenje povećanju ugleda TVZ-a.
 
U Zagrebu, 19. prosinca 2017.

POSTUPCI VREDNOVANJA

Reakreditacija
Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) provodi postupak vanjskog vrednovanja kvalitete svih visokih učilišta u svrhu poticanja razvoja kvalitete i osiguravanja procesa studiranja. Postupak reakreditacije provodi se u petogodišnjim ciklusima, a temelji se na dokumentima:
 
DVI-12-02 Standardi kvalitete za vrednovanje u postupku reakreditacije visokih učilišta

Reakreditacija visokih učilišta
Reakreditacija visokih učilišta – prema novom ZOK-u
Inicijalna akreditacija studija
Vanjska prosudba visokih učilišta (audit)
Ishodi provedenih vrednovanja
 
Provedeni postupci vrednovanja AZVO
 
ISO 9001:2015
Postupci vrednovanja sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme HRN EN ISO 9001 provodi vanjska neovisna tvrtka Lloyd’s Register (LR). Prva potvrda kojom se potvrđuje da je sustav upravljanja kvalitetom na TVZ-u u skladu s normom ISO 9001:2008 izdana je i odobrena od Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) dana 05.05.2014. godine za područje: Razvoj i izvođenje preddiplomskih i diplomskih stručnih studija, programa cjeloživotnog obrazovanja i znanstvenih ili stručnih projekata. Od tada se provode redoviti nadzorni / usmjereni / certifikacijski posjeti što TVZ dokazuje posjedovanjem Certifikata ISO 9001:2015 izdanog 05. studenog 2020. godine s rokom važenja do 04. svibnja 2023. godine.
 
Izvješća su dostupna na Izvješća ISO 9001
 
Certifikat ISO 9001:2015 HRV
Certifikat ISO 9001:2015 ENG
 
 
Unutarnja prosudba
Tehničko veleučilište u Zagrebu usvojio je procesni pristup upravljanja kvalitetom (QTVZ). Identificirano je 11 procesa koji su podijeljeni u tri kategorije: upravljački, glavni i potporni procesi. Cilj sustava upravljanja kvalitetom je poboljšanje svih procesa u skladu sa zahtjevima ESG standarda i norme ISO 9001. Unutarnje prosudbe provodi Povjerenstvo za unutarnju prosudbu (PUP) sukladno postupku Unutarnja prosudba.

Izvješća su dostupna na Izvješća PUP

Vrednovanje zadovoljstva svih sudionika nastavnih i nenastavnih procesa na TVZ-u
Vrednovanje zadovoljstva studenata stručnih i specijalističkih studija, nastavnog i nenastavnog osoblja TVZ-a provodi se radi unaprjeđenja kvalitete i zadovoljstva njihovim sudjelovanjem u nastavnim i nenastavnim procesima.

Izvješća su dostupna na Rezultati vrednovanja
 


 

Skip to content