Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, a obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama je Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama zajamčeno pravo svih fizičkih i pravnih osoba na dobivanje informacija koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju se informacija želi koristiti.

Ostvarenje prava na pristup informacijama

Podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

 

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

 

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište te u slučaju podnošenja zahtjeva za ponovnu uporabu inormacija i sljedeće podatke: informacije koje želi ponovno upotijebiti, način na koji želi primiti sadržaj navedenih informacija te svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti inormacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha)

 

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

Na podnesene zahtjeve ne naplaćuje se naknada, osim u slučajevima provjere vjerodostojnosti izdanih javnih isprava za koje se naplaćuje naknada sukladno odluci Upravnog vijeća.

 

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu možete preuzeti ovdje, kao i formalne formulare zahtjeva (koje ne morate koristiti).