Politika kvalitete TVZ temelji se na:

 

• Međunarodnim normama i standardima kvalitete visokoga i cjeloživotnog obrazovanja.
• Aktualnim tehnološkim i didaktičkim trendovima u visokoškolskoj edukaciji.
• Promjenama u gospodarstvu RH, EU i svjetskom.

 

Politika kvalitete TVZ temelj je ostvarenja osobnog i društvenog prosperiteta svih dionika, ponajprije studenata i polaznika ostalih edukacijskih programa, ali jednako i svih uposlenika i vanjskih suradnika te uže i šire društvene zajednice.

Dekanica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Slavica Ćosović Bajić
Zagreb, 17.9.2013.g.

Politika kvalitete

10. srpnja 2015. na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu studiralo je 2348 redovitih studenata (RS) preddiplomskog i 1225 izvanrednih studenata (IS) diplomskog, specijalističkog studija.
Nastavu je držalo 88 nastavnika i 26 asistenata, 114 uposlenika TVZ-a.
Omjer ukupnog broja studenata (RS+IS/2) i broja nastavnika + asistenata je 26.

 

Okolnosti i perspektive

Sagledivo predstojeće razdoblje od 1. 7. 2013.g. – dana pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, sadržavati će brojne procese prilagodbi naših ustaljenih obrazaca rada i ponašanja onima promoviranim, prihvaćenim i uobičajenim u EU. Obzirom na odnose „volumena“: ekonomskih, zemljopisnih i populacijskih, za očekivati je najveći dio prilagodbi na strani RH. Jednako, inercija masa navedenih volumena čini kvalitativne prilagodbe jedino mogućim; teritorij RH nije moguće povećati, teško će biti zaustaviti negativni populacijski trend a kamoli preokrenuti ga u pozitivni, ekonomski rast vezan je za svjetska zbivanja i teško ga je naglim iskoracima promijeniti na bolje. Zaključci na relaciji EU-RH skalirani na poziciju TVZ u prostoru visokoga školstva RH i EU, analogni su. Dakle, izglednija unaprjeđenja u okvirima TVZ više i ranije su u mjerilima kakvoće nego li količine.

 

Povijesni cilj politike kvalitete TVZ

Tradicija kvalitete na TVZ dugotrajna je, starija od dana osnutka TVZ, nasljeđe je visokih škola koje su ujedinjenjem formirale TVZ. Prošlost je i razdoblje međusobnih usklađivanja iz kojih je nastala zajednička politika i praksa kvalitete TVZ. Novost je, što se ovom prigodom, politika kvalitete TVZ po prvi puta formalno predstavlja javnosti, internoj i općoj, istoimenim dokumentom „Politika kvalitete TVZ“. Koristeći taj povod, cilj dokumentirane politike kvalitete na TVZ jest upoznati sve aktere TVZ: zaposlenike, suradnike, studente i polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja te zainteresiranu javnost s temeljnim, dugoročnim postavkama djelovanja TVZ kao visokoškolske, javne institucije.

 

Značajke, aktivnosti i programi unaprjeđenja kvalitete na TVZ-u

Sukladno okolnostima, ishodištima i strateškim opredjeljenjima unaprjeđenje kvalitete na TVZ odvijati će se kroz:
Normiranje: Usvajanje najviših nacionalnih i međunarodnih normi i standarda kvalitete visokoga i cjeloživotnog obrazovanja. Primjena norma ISO 9001:2008 te Standarda i smjernica osiguravanja kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).
Istraživanje i razvoj: Stručnim i znanstvenim istraživačkim radom u oblastima od interesa za obrazovne programe TVZ gradi izvrsnost i osigurava konkurentnost u hrvatskim i europskim prostorima, a u skladu sa zahtjevima i načelima Bolonjskoga procesa te kriterijima izvrsnosti europskog prostora visokog obrazovanja.
Sveobuhvatnost: Kvaliteta je na TVZ-u prepoznata kao strateško opredjeljenje. Na operativnoj razini utkana je u sve strukturne elemente djelovanja kao prioritetna odrednica svakodnevnoga rada. Kultura kvalitete zajednička je vrijednost i odgovornost svih dionika TVZ-a.
Odgovornost: Uprava TVZ odgovorna je za ostvarenje politike kvalitete u strategiji i postupcima za unutarnje osiguravanje kvalitete.
Komunikacija s dionicima: TVZ prepoznaje studente kao primarne, a njihove aktualne ili buduće poslodavce kao krajnje dionike svoga sustava kvalitete te njihove stavove i opredjeljenja redovito ugrađuje u strateške dokumente, normativna akta, studijske i ostale edukacijske programe te u praksu njihove izvedbe.

Organizacijski ustroj

Na TVZ-u politikom kvalitete upravlja Ured za kvalitetu, a aktivnosti planira i provodi Odbor za kvalitetu u kojem su predstavnici nastavnog osoblja svakog odjela veleučilišta kao i studenata svih smjerova.

 

v.d. Voditelj Ureda za kvalitetu

dr. sc. Toni Bjažić, prof. vis.šk.

 

Pomoćnica voditelja Ureda

Ljilja Ivančević, struč.spec.ing.techn.inf.

 

 

Prosudbe

Sustav upravljanja kvalitetom TVZ-a temelji se na europskim standardima i smjernicama za vrednovanje (ESG) te normi ISO 9001. Prosudbe sustava kvalitete po ESG-u obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), dok prosudbe po normi ISO 9001 na TVZ-u obavlja tvrtka Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA). Cilj svake prosudbe ((re)akreditacija, (re)certifikacija) je utvrditi da li je sustav upravljanja kvalitetom usklađen sa standardima i smjernicama (ESG) ili normom ISO 9001.

 

Prosudbe AZVO-a
TVZ je 8. srpnja 2014. na temelju provedenog postupka reakreditacije u ak. g. 2011./2012. i dobivene pozitivne akreditacijske preporuke Akreditacijskog savjeta AZVO-a dobilo Potvrdu ministra znanosti, obrazovanja i sporta o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja utvrđene odredbama Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Pravilnika o sadržaju dopusnice i uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta te Kriterija za ocjenu kvalitete veleučilišta i visokih škola AZVO-a.

 

Prosudbe LRQA-a
Prvu potvrdu o odobrenju, kojom se potvrđuje da je sustav upravljanja kvalitetom TVZ-a odobren od Lloyd’s Register Quality Assurance prema normi ISO 9001:2008, TVZ je dobio 5. svibnja 2014. za područje Razvoj i izvođenje preddiplomskih i diplomskih stručnih studija, programa cjeloživotnog obrazovanja i znanstvenih ili stručnih projekata. Od tada su provedena dva nadzorna posjeta (2015. i 2016.), u kojima se potvrđuje daljnje važenje potvrde o odobrenju (certifikata) o usklađenosti sustava upravljanja kvalitetom sa zahtjevima norme ISO 9001:2008.
U rujnu 2015. norma ISO 9001 je revidirana, tj. predstavila je nove zahtjeve na sustav upravljanja kvalitetom, a jedna od glavnih promjena je razmišljanje temeljeno na riziku. TVZ je svoje procese uskladio s novim zahtjevima te je 5. svibnja 2017. dobio potvrdu o odobrenju, kojom se potvrđuje da je sustav upravljanja kvalitetom TVZ-a odobren od Lloyd’s Register Quality Assurance prema normi ISO 9001:2015, za područje Razvoj i izvođenje preddiplomskih i diplomskih stručnih studija, programa cjeloživotnog obrazovanja i znanstvenih ili stručnih projekata.

 

Unutarnja prosudba sustava upravljanja kvalitetom
Budući da je cilj sustava upravljanja kvalitetom kontinuirano unaprjeđenje sustava, TVZ provodi periodične unutarnje prosudbe, kako bi osigurao da se procesi provode u skladu sa zahtjevima ESG standarda i norme ISO 9001.

Dokumenti

Ključne odrednice politike kvalitete predstavljene su ovim dokumentima:

 

• Pravilnik o unutarnjoj prosudbi sustava osiguranja i upravljanja kvalitetom na TVZ
• Priručnik o unutarnjoj prosudbi sustava osiguranja i upravljanja kvalitetom TVZ
• Strategija kvalitete TVZ
• Pravilnik o sustavu osiguravanja i upravljanja kvalitetom
• Priručnik kvalitete TVZ-a
• Strateski ciljevi TVZ-a 2014-2025

 

Svi ostali dokumenti nalaze se u repozitoriju dokumenata kvalitete