Sustav upravljanja kvalitetom TVZ-a temelji se na europskim standardima i smjernicama za vrednovanje (ESG) te normi ISO 9001. Prosudbe sustava kvalitete po ESG-u obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), dok prosudbe po normi ISO 9001 na TVZ-u obavlja tvrtka Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA). Cilj svake prosudbe ((re)akreditacija, (re)certifikacija) je utvrditi da li je sustav upravljanja kvalitetom usklađen sa standardima i smjernicama (ESG) ili normom ISO 9001.

POLITIKA KVALITETE

Tehničko veleučilište u Zagrebu (TVZ) je moderna visokoobrazovna ustanova europske razine koja je usmjerena na osiguravanje visoke razine kvalitete studijskih programa, osposobljavanje studenata kao budućih visoko-kvalitetnih stručnjaka iz područja primijenjenih znanosti koji će moći odgovoriti sve zahtjevnijim potrebama tržišta rada i društva u cjelini.
 TVZ je predan kontinuiranom unaprjeđenju sustava upravljanja kvalitetom, koji se temelji na Europskim standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) i zahtjevima norme HRN EN ISO 9001, što uključuje praćenje potreba tržišta rada i lokalne zajednice te provedbu popravnih radnji i razmatranje preporuka iz unutarnjih i vanjskih neovisnih prosudbi sustava osiguravanja i upravljanja kvalitetom.
 TVZ se obvezuje izvoditi nastavu usmjerenu na studenta, primjenom globalno priznatih tehnika i vještina modernog poučavanja i kritičkog razmišljanja, uključivati studente u aktivnosti TVZ-a i kontinuirano pratiti i povećavati zadovoljstvo studenata studiranjem na TVZ-u, vodeći se pri tome visokim organizacijskim vrijednostima i etičkim načelima.
 TVZ je predan povećavanju kvalitete nastave i prepoznatljivosti studijskih programa provođenjem aktivnosti iz sporazuma o suradnji s poslodavcima, angažiranjem stručnjaka iz industrije u nastavi, stručnoj praksi i izradi završnih i diplomskih radova, povećavanju zapošljivosti završenih i diplomiranih studenata te održavanju kontakata i komunikacije s alumni zajednicom.
 TVZ se obvezuje kontinuirano pružati podršku i omogućavati usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i osiguravati ostale resurse potrebne za uspješnu provedbu svojih glavnih procesa.
Obveza je svih zaposlenika TVZ-a i ostalih dionika upoznavanje s politikom kvalitete, njeno razumijevanje i praćenje ostvarenja kroz realizaciju strateških ciljeva, provođenje godišnjih planova i doprinošenje povećanju ugleda TVZ-a.
 
U Zagrebu, 19. prosinca 2017.

PROSUDBA

Prosudbe AZVO-a
TVZ je 8. srpnja 2014. na temelju provedenog postupka reakreditacije u ak. g. 2011./2012. i dobivene pozitivne akreditacijske preporuke Akreditacijskog savjeta AZVO-a dobilo Potvrdu ministra znanosti, obrazovanja i sporta o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja utvrđene odredbama Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Pravilnika o sadržaju dopusnice i uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta te Kriterija za ocjenu kvalitete veleučilišta i visokih škola AZVO-a.
 
Prosudbe LRQA-a
Prvu potvrdu o odobrenju, kojom se potvrđuje da je sustav upravljanja kvalitetom TVZ-a odobren od Lloyd’s Register Quality Assurance prema normi ISO 9001:2008, TVZ je dobio 5. svibnja 2014. za područje Razvoj i izvođenje preddiplomskih i diplomskih stručnih studija, programa cjeloživotnog obrazovanja i znanstvenih ili stručnih projekata. Od tada su provedena dva nadzorna posjeta (2015. i 2016.), u kojima se potvrđuje daljnje važenje potvrde o odobrenju (certifikata) o usklađenosti sustava upravljanja kvalitetom sa zahtjevima norme ISO 9001:2008.
U rujnu 2015. norma ISO 9001 je revidirana, tj. predstavila je nove zahtjeve na sustav upravljanja kvalitetom, a jedna od glavnih promjena je razmišljanje temeljeno na riziku. TVZ je svoje procese uskladio s novim zahtjevima te je 5. svibnja 2017. dobio potvrdu o odobrenju, kojom se potvrđuje da je sustav upravljanja kvalitetom TVZ-a odobren od Lloyd’s Register Quality Assurance prema normi ISO 9001:2015, za područje Razvoj i izvođenje preddiplomskih i diplomskih stručnih studija, programa cjeloživotnog obrazovanja i znanstvenih ili stručnih projekata.
 
Unutarnja prosudba sustava upravljanja kvalitetom
Budući da je cilj sustava upravljanja kvalitetom kontinuirano unaprjeđenje sustava, TVZ provodi periodične unutarnje prosudbe, kako bi osigurao da se procesi provode u skladu sa zahtjevima ESG standarda i norme ISO 9001.

DOKUMENTI

Svi dokumenti nalaze se u repozitoriju dokumenata kvalitete.

ORGANIZACIJSKI USTROJ

Na TVZ-u sustavom kvalitete upravlja Ured za kvalitetu, a aktivnosti planira i provodi Odbor za kvalitetu u kojem su predstavnici nastavnog osoblja svakog odjela veleučilišta, predstavnici studenata i predstavnik gospodarstva.
 
Voditelj Ureda za kvalitetu, v.d.
dr. sc. Sonja Zlatović, prof. v. š.
 
Pomoćnica voditelja Ureda za kvalitetu
Ljilja Ivančević, struč. spec. ing. techn. inf.

Skip to content